White silence, Coal canyon, Arizona

© 2018 - White silence, Coal canyon, Arizona - All rights reserved