White silence, Coal canyon, Arizona

© 2017 - White silence, Coal canyon, Arizona - All rights reserved